top of page

Ubytovací řád hotelu Riverside Plzeň
 

1.Riverside Hotel Plzeň poskytuje své služby dle zařazení odpovídající úrovni hotelu.


2.Riverside Hotel Plzeň poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále jen „host“) se zavazuje zaplatit za ubytování a služby s tímto spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem.


3. Práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb ubytovatele.


4. Rezervace u nás může být provedena online na našich webových stránkách nebo telefonicky. Následně host obdrží od ubytovatele emailem zaslané potvrzení rezervace. Od okamžiku odeslání potvrzení rezervace se rezervace stává potvrzenou.


5. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen se při příjezdu zaregistrovat na automatické recepci hotelu, včetně platného dokladu totožnosti, cizinec cestovního dokladu, ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR. Registrace na naší automatické recepci se vztahuje i na nezletilé dítě.


6. Řádným přihlášením vzniká hostovi právo na přechodné ubytování po sjednanou dobu.


7. Host po řádném přihlášení obdrží čipovou kartu k pokoji a všem hlavním vstupům. V případě ztráty karty je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na rezervačním tel. čísle hotelu: 778 542 237. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou karty. Za ztrátu či zničení čipové hotelové karty je hostovi účtován poplatek ve výši 100 Kč.


8. Na základě potvrzené rezervace ubytovává hotel hosta v den příjezdu od 15.00 neomezeně. Ubytování po 21.00 h musí být uvedeno v poznámce (při online rezervaci), případně hlášeno během telefonické rezervace. V den odjezdu je host povinen opustit pokoj  do 10.00 h. Dřívější ubytování či pozdější odjezd je nutno domluvit na recepci předem. Pokud se host nedostaví a pokud nebylo dohodnuto jinak, má hotel právo ubytování hosta odmítnout a účtovat si za sjednané ubytování plnou cenu dle potvrzené rezervace.


9. Na veškeré sjednané stravování je host povinen dostavit se v níže uvedených časech. Pokud si host přeje dostavit se na sjednané stravování v jiný čas, je nutné dohodnout se předem. Pokud se host nedostaví v níže uvedených časech a pokud nebylo dohodnuto jinak, má hotel právo tohoto hosta již neobsloužit. Snídaně v hotelu probíhají od 8.00 h do 10.00h.


10. Zrušení potvrzené rezervace je možné emailem nebo telefonicky. Poplatek za zrušení rezervace se účtuje dle výše uvedených storno podmínek.


11. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) je hotel oprávněn ubytování hosta odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.


12. Ubytování v hotelu je povoleno pouze osobám, které nejsou nakaženy infekčními nemocemi a není na nich vidět požití alkoholu a drog.


13. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené rezervace.


14. Požádá-li host o prodloužení ubytování oproti sjednané době a hotel má volné kapacity, může být ubytovací doba prodloužena. Hotel však v takovém případě může nabídnout hostovi jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.


15. Za ubytování a ostatní rezervované služby je host povinen uhradit platbu v souladu s platným ceníkem hotelu,  a to před nástupem k pobytu, případně pak na místě při registraci na automatické recepci. Vše na základě předloženého účtu/faktury.


16. Ubytování končí datem sjednaným s hostem, a to dnem, ke kterému se host odhlásí. K řádnému odhlášení je třeba, aby host do 10.00 h vyklidil apartmá, odevzdal čipovou kartu opět na automatické recepci. Pokud tak neučiní a pokud nebylo dohodnuto jinak, je hotel oprávněn účtovat mu poplatek za pozdní odjezd, případně pobyt za další noc.


17. Host je povinen se ihned po příchodu do vyhrazených ubytovacích prostor přesvědčit o úplnosti vybavení a jeho stavu dle seznamu vybavení uvedeného v hotelové knize, která je k dispozici na pokoji. Případné chybějící či poškozené vybavení bezodkladně ohlásit na telefonické recepci. V případě jakékoliv škody na vybavení zjištěné během ubytování je host rovněž povinen ohlásit ji na naší telefonické recepci.


18. Host je oprávněn užívat zařízení pokoje pouze k účelům, ke kterým je určeno.


19. Host nesmí bez souhlasu vedení hotelu provádět v prostorách vyhrazených k užívání žádné podstatné změny, tzn., nesmí přemísťovat zařízení a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.


20. Na pokojích není hostům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů určených k osobní hygieně (holicí strojek, masážní strojek, vysoušeč vlasů atd.) a spotřebičů s malým příkonem sloužícím osobní potřebě (notebooky, nabíječky k fotoaparátům, mobilním telefonům atd.).


21. Host nese odpovědnost za škodu způsobenou na vybavení hotelu, pokud neprokáže, že ji nezavinil, a je povinen tuto škodu neprodleně uhradit. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta. Tato škoda bude uhrazena zasláním faktury.


22.V hotelu není povoleno přijímat návštěvy.


23. Host nesmí do prostor hotelu vnášet nebezpečné předměty a látky (ostré předměty, zbraně, výbušniny, hořlaviny, žíraviny, jedy apod.), omamné či psychotropní látky, dále předměty či látky silně zapáchající.


24. Ve všech vnitřních prostorách hotelu je kouření zakázáno. Při porušení zákazu bude hostovi účtována částka 5000,-Kč.


25. Host je povinen dodržovat od 22.00 do 6.00 h noční klid a nesmí omezovat ostatní ubytované hosty. Se souhlasem provozovatele mohou být v prostorách hotelu organizovány společenské akce i po 22. hodině, a to v prostorách k tomu určených.


26. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechat ubytované děti do deseti let na pokoji a ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělých osob. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.


27. V případě onemocnění či poranění hosta zajistí hotel přivolání lékařské pomoci. 


28. Host je povinen při každém odchodu z pokoje uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a dveře.


39. Během pobytu v hotelu je každý host povinen chovat se tak, aby nezpůsobil vznik požáru. Chování hostů v případě požáru je upraveno v požárních a bezpečnostních předpisech, které jsou uveřejněny v lobby hotelu a na dveřích pokojů.


30. Požár v prostorách hotelu je vyhlašován hlásiči, které jsou instalovány ve všech pokojích a veřejných prostorách hotelu. 


31. V každém pokoji hotelu se nachází trezor a host je povinen ho využít k uložení svých cenných věcí. 


32. Vstup do obsazeného pokoje je povolen pokojské, pracovníkům recepce, vedení hotelu a údržbáři při nahlášení technické poruchy v pokoji. Host je vždy předem informován.


33. Ve veřejných prostorách hotelu žádáme hosty, aby dodržovali zásady slušného chování. V případě nedodržení si hotel vyhrazuje právo hosta neobsloužit.


34. Zapomenuté věci hostů v hotelu jsou evidovány a uskladněny po dobu jednoho měsíce. Zapomenuté věci zašleme hostovi jen v případě požádání a na náklady hosta.


35. Host je povinen po celou dobu ubytování dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Pokud host i přes výstrahu hrubě porušuje ubytovací řád a dobré mravy, je hotel oprávněn odstoupit od poskytování ubytovacích služeb před uplynutím dohodnuté doby. Hotel má právo na plnou úhradu ceny ubytování. Host musí následně bezodkladně opustit hotel. 


36. Tento ubytovací řád je k dispozici hostům na našich webových stránkách, na automatické recepci a nabývá platnosti dne 1. 6. 2023.

bottom of page